BIM

Algemeen

Het gebruik van een bouw informatie model (BIM) is een methodiek waarbij alle relevante informatie gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw centraal wordt opgeslagen en ontsloten, ondersteund door een driedimensionaal gebouwmodel. Doordat alle betrokken projectpartners gedurende het gehele ontwerp-, uitvoering- en beheerproces gebruik maken van deze gegevens worden eventuele problemen tijdig gesignaleerd en opgelost. Deze werkwijze leidt tot de ontwikkeling van integraal ontworpen, efficiënt uitgevoerde budgetneutrale gebouwen.

Gedurende de levenscyclus van een gebouw, vanaf de initiatieffase tot en met de sloop zorgt de toepassing van een BIM voor veel voordelen:
- laagdrempelige visualisatiemogelijkheden zorgen voor goede communicatie
- ontwikkeling van het ontwerp wordt inzichtelijk voor de gebruiker en/of opdrachtgever
- verschillende ontwerpdisciplines worden samengebracht in een integraal ontwerp
- relevante, betrouwbare en actuele informatie wordt centraal opgeslagen en ontsloten
- integraal ontwerp zorgt voor een reductie van de faalkosten in de uitvoeringsfase
- centrale opslag en ontsluiting informatie ten behoeve van beheer en onderhoud

BIM bij VAN AKEN

VAN AKEN is in 2008 begonnen met de ontwikkeling en toepassing van BIM. Door te blijven investeren in onderzoek, opleiding, hard- en software zijn sindsdien grote stappen gezet in de implementatie van BIM en het bijbehorende kennisniveau binnen onze organisatie. Inmiddels wordt bij alle projecten een BIM ingezet om te komen tot een efficiënt en integraal ontwerp wat zonder overbodige faalkosten en binnen de beschikbare tijd kan worden uitgevoerd.

Door actief deel te nemen aan de BIM Basis ILS en het doorlopend ontwikkelen van haar kennis is VAN AKEN steeds in staat de meest actuele methodieken en technologieën toe te passen in haar projecten en processen. Dit gebeurt hoofdzakelijk door een speciaal hiervoor opgerichte kennisgroep onder voorzitterschap van een BIM coördinator. Zij zijn verantwoordelijk voor het vergaren van relevante kennis en het delen hiervan binnen de organisatie.

VAN AKEN richt zich met de toepassing van een BIM met name op het realiseren van een integraal ontworpen gebouw en op het coördineren van het proces wat hieraan ten grondslag ligt. Door de laagdrempelige visualisatiemogelijkheden die deze methodiek met zich meebrengt wordt het voor opdrachtgevers eenvoudiger een centrale rol binnen dit proces in te nemen, waardoor nog beter op haar wensen kan worden ingespeeld.

Tijdens Building Holland 2017 hield VAN AKEN deze presentatie over toepassen van BIM in buitenlandse projecten.