Privacyverklaring

Privacyverklaring en AVG/GDPR

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt o.a. in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.

Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering BV, gevestigd aan Bogert 18-20, 5612 LZ EINDHOVEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://www.vanaken-cae.nl

Email: privacyverklaring@vanaken-cae.nl

Adres: Bogert 18-20, 5612 LZ EINDHOVEN

Telefoon: +31(0)40 2163311

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer
 • Gezinssamenstelling

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welke doelen, op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling (administratie en facturatie)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren, vergunningen voor u aan te vragen.
 • Om informatie over projecten in het verleden bij te houden. Wie is opdrachtgever, constructeur, etc.
 • VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering BV neemt GEEN, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering BV) tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

De bewaartermijn van gegevens is minimaal 7 jaar wat wettelijk is voor de belastingdienst en langer voor ons archief. Denk hierbij aan projectgegevens: tekeningen, opdrachtgevers, financiële informatie van projecten, etc. Ook bewaren wij CV’s en portfolio’s van sollicitanten. Deze bewaren wij ca. 1 jaar. Tenzij hier expliciet bezwaar tegen wordt gemaakt.

Delen van persoonsgegevens met derden

VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan: de gemeente, een aannemer, een installateur, etc. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering BV gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Persoonsgegevens@vanaken-cae.nl of Privacyverklaring@vanaken-cae.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek. VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze afdeling ICT of via Persoonsgegevens@vanaken-cae.nl of Privacyverklaring@vanaken-cae.nl